TELEFON SERWISOWY - CAŁODOBOWY +48 501 320 929

System monitorowania mediów technologicznych SMC-1

System SMC-1 umożliwia monitorowanie parametróweksploatacyjnych i sterowanie rozpływem mediów.

opis
System SMC-1 umożliwia monitorowanie parametrów eksploatacyjnych i sterowanie rozpływem mediów rurociągów ppoż., sprężonego powietrza, metanu i emulsyjnego wysokociśnieniowego. W przypadku pomiaru parametrów sieci wodociągowej, przeciwpożarowej czy mediów chłodzących, bazuje na  iskrobezpiecznych przepływomierzach elektromagnetycznych typu IPE oraz na modułowych sterownikach programowalnych ATUT-IMPS, które w połączeniu z elementami wykonawczymi można wykorzystać do sterowania pompami, zaworami, odmierzania dawek płynów itp. Istnieje możliwość lokalnego i zdalnego monitoringu danych uzyskiwanych z poszczególnych urządzeń systemu za pomocą powierzchniowego (PZW-1) lub dołowego zespołu wizualizacyjnego (DZW-1).
 
chtech
Cechy systemu:
  • bieżąca wizualizacja danych pomiarowych na planszach odwzorowujących sieć kopalnianych rurociągów ppoż. oraz innych mediów w formie bilansów przepływu za zadany okres,
  • alarmowanie w przypadkach nadmiernego poboru wody lub spadku ciśnienia w rurociągu/ach - progi alarmowe ustala użytkownik zależnie od potrzeb,
  • rejestracja i archiwizacja danych pomiarowych,
  • udostępnianie bieżących i archiwalnych przebiegów mierzonych wielkości fizycznych za dowolny  okres, z podaniem wartości ekstremalnych określając wartość natężeń przepływu wody w tym okresie.

 Możliwości i korzyści:

monit
Monitoring parametrów eksploatacyjnych na powierzchniowych stanowiskach komputerowych odpowiednich służb technicznych kopalni, umożliwia prowadzenie racjonalnej gospodarki mediami do celów technologicznych, a także zapewnia ich wymaganą przepisami bezpieczeństwa ilość w rejonach eksploatacyjnych.
rap1
Automatyczne sygnalizowanie stanów alarmowych, ograniczające do niezbędnego minimum okres przywracania parametrów sieci ppoż. do stanu normalnego.
w2
Wprowadzenie do eksploatacji przedstawionej aplikacji może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne poprzez skrócenie czasu postoju oddziałów wydobywczych wynikającego z ograniczeń w poborze wody do celów technologicznych oraz lokalizację strat wynikających z awarii sieci rurociągów lub niewłaściwego jej użytkowania.
p2
System ATVisio, jako rodzaj systemu SCADA, oprócz realizacji typowych funkcji związanych z wizualizacją i akwizycją danych, umożliwia również zdalne sterowanie każdego typu przepustnicy, zadawanie dowolnego stopnia otwarcia przepustnicy.

 

komp

Iskrobezpieczny Przepływomierz Elektromagnetyczny typu IPE
prz2
      
Przepływomierz składa się z dwóch urządzeń: przetwornika i głowicy pomiarowej. Przetwornik zawiera moduł elektroniki, który zasila głowicę pomiarową, przetwarza pochodzące z niej oraz zewnętrznych przetworników pomiarowych sygnały, wyświetla parametry mierzonych wielkości, udostępniając dane poprzez protokół MODBUS RTU.
Impulsowy zasilacz iskrobezpieczny typu ZIM-BX
zas2

Urządzenie charakteryzuje się szerokim napięciem wejściowym od 30V do 250V, może posiadać dwa niezależne tory wyjściowe o różnych wartościach prądów i napięć dostosowanych do potrzeb klienta, umożliwiając kontrolę parametrów pracy urządzenia poprzez zabudowany wyświetlacz LCD lub zdalnie za pomocą portu RS-485.
Sterownik główny typu ATUT-IMPS
imps2

Centralnym podzespołem stanowiska chłodnic powietrza jest iskrobezpieczny programowalny sterownik PLC firmy ATUT zaprojektowany jako otwarta pod względem sprzętu i oprogramowania platforma. Sterownik pełni rolę głównego lub lokalnego koncentratora sygnałów pomiarowych dla poszczególnych punktów węzłowych systemu oraz węzła komunikacyjnego.
Separator magistrali szeregowej typu SMRS-1
smrs

Separator umożliwia współpracę iskrobezpiecznego sterownika stanowiącego urządzenie nadrzędne systemu z elementami wykonawczymi (zasuwy), poprzez galwaniczne oddzielenie dwóch magistral, pozwalając na wymianę informacji pomiędzy obwodem nieiskro - a iskrobezpiecznym.
Dołowy Zespół Wizualizacyjny typu DZW-1
dz2

Przeznaczeniem DZW-1 jest wizualizacja i monitoring w pomieszczeniach i wyrobiskach górniczych Oprócz monitoringu procesów technologicznych umożliwia podłączenie do 8 kamer CCTV skrętką teletechniczną lub światłowodem.
Powierzchniowy Zespół Wizualizacyjny typu PZW-1
ser

Powierzchniowy Zespół Wizualizacyjny  stanowią urządzenie centralne – serwer, stacje wizualizacyjne oraz oprogramowanie umożliwiające zdalną diagnostykę urządzeń  i systemów oraz archiwizację danych.  W jednostce serwera zbiegają się wszystkie linie komunikacyjne do transmisji danych z urządzeniami dołowymi, tam też przeprowadzany jest zapis informacji z urządzeń do bazy danych i jej późniejsza archiwizacja. Aplikacje pracujące na stacjach roboczych umożliwiają graficzną prezentację danych zapisanych na serwerze, a także za pośrednictwem  serwera konfigurację i serwis urządzeń dołowych.